HOW TO
วิธีใช้งาน แบบเสา

We have the know-how that you need

Scroll Down

วิธีใช้งาน แบบเสาอิสระ
อุปกรณ์ใช้ประกอบเสา (อยู่ในชุดเสา)
ตัวอย่างการประกอบไม้แบบเสา
อุปกรณ์ประกอบแบบเสา
1. ไม้เกบากร่อง
2. แคลมป์เหล็ก
3. ลิ่มไม้
วิธีประกอบเสา
การประกอบไม้แบบเสา
1. ถือแคลมป์ให้ขาแคลมป์ยื่นไปข้างหน้า นำแคลมป์มาใส่ในร่องไม้เก ปลายขาแคลมป์จะเอียงลงเล็กน้อย จึงเป็นการใส่แคลมป์ในด้านที่ถูกต้อง
2. ใส่ลิ่มลงในร่องระหว่างแคลมป์ และไม้เก (ตามรูปภาพ)
3. ตีลิ่มด้วยค้อนเบาๆ ให้แน่นพอสมควร ห้ามตีลิ่มจนแน่นเกินไป แผ่นอาจจะเสียหายได้